Enter the Rest

Enter the Rest, Lessons from the Epistle to the Hebrews

Israel Harel casts a completely new light on the New Testament book of Hebrews that will educate even the most seasoned Christ follower. The author explores the backdrop of Jewish culture and concerns into which the Epistle to the Hebrews was written, unpacking the references to Jewish history to help the modern reader (Jew or Gentile) better understand what Jesus has done for each of us. He explores the questions and difficulties addressed in the epistle, while discussing long-standing trends in Judaism and how Jesus fulfills Biblical Judaism and transcends Rabbinical Judaism. Through these discussions, one theme comes through loud and clear: the Epistle to the Hebrews is a strong call to intimacy with God in the Holy of Holies. It is a call to enter into the Sabbath rest of God, into the place where He is all in all.

Enter the Rest, Lessons from the Epistle to the Hebrews
Enter the Rest, Lessons from the Epistle to the Hebrews

Order Enter the Rest now.

Binnengaan in die rust

Binnengaan in de rust

Israel Harel laat een volledig nieuw licht schijnen op het nieuwtestamentische boek Hebreeën dat zelfs de meest doorgewinterde christelijke volgeling zal onderrichten. De auteur onderzoekt de achtergrond van de Joodse cultuur en opvattingen waarin de brief aan de Hebreeën is geschreven. Hij zet de referenties aan de Joodse geschiedenis uiteen om de moderne lezer (Jood of niet-Jood) te helpen begrijpen wat Jezus hee gedaan voor een ieder van ons. Hij onderzoekt de vragen en moeilijkheden die worden aangehaald in de brief, en bespreekt tegelijkertijd lang bestaande trends binnen het judaïsme en hoe Jezus het Bijbelse judaïsme vervult en het Rabbijnse judaïsme overstijgt. Uit deze uit- eenzetting komt één thema luid en duidelijk naar voren: de brief aan de Hebreeën is een duidelijke oproep tot intimiteit met God in het heilige der heiligen. Het is een roep om binnen te gaan in de sabbatrust van God, in de plaats waar Hij alles in al is.

Binnengaan in de rust
Binnengaan in de rust
Koop het bij Amazon!